Myanmar (Burmese)


TIRAHCSARAN EAT MAR KU!

byaardatekyam ( saant shinn saw bhurarr k myaya hcar eat noutsone hcaraote) eathcaraote htelltwinkyawantawthoet sternly sawtirahcsaran ( tanaee aan ti hkarait!) eat aamhaataasarr ko laathkanrashi s an kyin satipayyhkaesai kyasai . shoetsaw tirahcsaran eat mar ku aatiaakya k bharlell? nhaint i aamhaataasarr saw tirahcsaran darmhamahoteaarayaatwat 666 eat NAME ko nhang aatuu lotehphoet bharmha shisanaee shoetmahote hto sarr relleat nar m tyaww k nay lonew kwalpyarr hkyarrnarrsaw & seehkyarr sarr rell a rar taithkuhku nhaintaarayaatwat 666 eat aamhaataasarr hpyitsanaee hto a bharpellhpyithpyit sarr relleat nar m ko aatiaakya k bharlell? dar kyount tait u hkyinn, luumyoe, taparr aamyoesarr thoeteat aotehcu taithku, darmhamahote tait bhurarrshihkoekyaungg larr? nhaint i aakyaunggko k tait le tar, ruupabayd mar hk a bh yyashoet mark- hpyitsanaee shoetmahote par k aahcarr tait u pone sawngya, sain kay t a dhiut par yya shisanaee

16-17: pahtam u sonebyaardatekyam 13 lha ny s hpyint i mayyhkwannmyarrko hpyay so raan kyawantawthoetrae hcuuhcam mhutway aatwat paal hcatain kyaparhchoet . itwin kyanawthoet sarrrell " luutine- sayy ngaal tae a rar nhang kyeehcwarsaw, sainnrellhkyamsar, aahkamae loaautsaw nhaint kyawan mha laat yaar bhaat darmhamahote n hpuu aapaw tait u mar ku payyaauthkyinn hkanr saihu kyarrsirasai . a bhaalsuu myaham " suueat nar m ko kohcarrpyu tirahcsaran eata mai shoetmahote aarayaatwat hpyithcay hkae saeet, hto mar kumaparbhell (NLT) [666] bharmha raungg m waal ninebhuu . dar kyawwng de kyamhcar k one shinnshinnlainnlainn sarr relleat tansiut laatmhaat ko roeroe sarrrelleat NAME ko shoetmahote suueat nar m kokohcarrpyusaw NUMBER ko hpyithcay kyaungg hcaysai . hto kwayarngya, s ngya s nyya a pyaaw sarr relleat shihkyinn s ngya s nyya a pyaaw sarrrelleat NAME ko shihkyinn aahpyit aatuutuu painhpyitparsai ( shoetmahote suueat nar m ko-666 kokohcarrpyusaw NUMBER ko!) .

SARR RELLEAT-666 KEINGANAANNTWAY!
shoetsaw a bhaal kyountaarayaatwat 666? bhaallo de nanparatko suueat nar m ko kohcarrpyusalell kaunggpye, rae k myaya hcar ko hto mayyhkwannko hpyay so kyaparhcay . byaarditya 13:18 (LB) - ikyamhcar " ... mimi nar m a htelltwin hcarlone myarreat keinganaanntaanhpoemyarr 666. mha htaeet par" shinnshinnlainnlainn 666 sarrrelleat NAME eatrone NUMERIC sum taanhpoe kyaungg pya s! upamar aarr hpyint, nar m tyaww koyuu "VIX . " kyawantawthoet " rawm NUMERIC" twayko aasonepyushin = 5, ngarsai = 1 V ko, & X ko = 10. htoaahkar mhasar (5 + 1 + de nar m tyaww eata see a see hcartaithcaung eat keinganaann taanhpoe kataat add shin 10) kyahanyaupyathoet shoet hpyit. hto 16 r sarr relleat nar mako 666 aahti htaeet par lain mai nayhcain suueat aamaiko sar) (16 aahti htaeet swin saw kwayarngya, Vix hpyitninesai sarr rell m hpw hcya nongya t yya . shoetsaw aakaal. Vix saw sarr rell, sai mahotelaw

SARRRELLEAT WHO KABHARLELL
dar kyount de sarrrell ( tanaee aan ti hkarait) WHO k hpyitsanaee dar kyount aahkyahoetsaw swansainaahpyit ( kapyanlai " sanya shngya saw" raw m aainparyar) k yuunitetaat urawp yuus parsalarr? darmhamahote sarr rell de pyanlai hcanait eat hkaunggsaung hpyitsanaee aasopar sarr rell- nhait u hc lone nhaithkuhcalone aainparyar nhaint inneat hkaunggsaungeat sain kay t par! shoetsaw pahtam nhaint bway saw inneat hkaunggsaung ko solotarpar . dar kyount de makyaarme- lar m al hcanait eata sone aahkyane k ninenganrayyhkaunggsaungmyarr aatwat rauttai kyaungg saatsaypyahphoet rae byaardatekyam aahkyarrsaw kyamhcar htanshoet lwhaell kya kone aan . byaardatekyam 19: 20- "htoaahkar BEAST hpammi, shuko mihcsar parawhpaat nhaint aatuuhkaepartaal ... . htosuu nhait ukanya "(NKJ) nhaint aatuu mee aine htellshoet a s kya shngya hkya pait kyaeat . de kyamhcar shinnlainnhcwar suu nhang mihcsar parawhpaat nhait u hc lone mee aine htellshoet hkya pait kyasai myarraatwat sarr rell tait u a sone aahkyane har taseepuggal kohcarrpyu kyaungg pya s!

LE TAR, RUUPABAYD MAR KU?
shoetsaw hto sarr rell, de a sone aahkyane k ninenganrayy hkaunggsaungmyarreat aamhaataasarr eat aamhaataasarr aatiaakya k bharlell? t k ruupabayd, le tar marku ( shoetmahote i aamhaataasarr ko lyahahoet wha kya, myarreat aadhipparalko aahkyahoetko kyinnar shihkyinn, ko tait u upahcar sai) hpyit lain mainaee

sarr relleat tansiut laatmhaat ko hkyet nhaint aadhipparal pakati rotepinesinerar aamhaataasarr hpyit lim mai! sarr relleat tansiut laatmhaat ko luusarrtwayaapaw " aamhaattansiut" hpyit lain mai ko k myayahcar (GW, NOG, EXB, NEB, & hto JB) pyinaal eatbyaarditya 13:16 & 14:11 aamyarraapyarr kwalpyarr hkyarrnarr saw bharsar . aasopar AMPC, NABRE, & sarr relleat tansiut laatmhaat ko luuaapaw Stampeders lainmaisaw EXB pyinaal . shoet syaww lanyya ngar k sarr relleat aamhaataasarr s nyya luusarrthoetaapaw " taattuu" hpyit lain maihu mein tawmuueat aahpyit nayhtinemhu k myaya hcar k aellde nhaithku kyampod ko aakaunggsone bharsarpyanso lam ko kyaite nhaitsaat! shoetsaw hto sarr relleat aamhaataasarr, branded tansiut, darmhamahote taattuu hpyitpartaal mahkwalhkyarr bhell lyahangya i bharsar eat aarrlone tanyetanywattaee tansiut laatmhaat ko tahkyarrsuutway ko aalwaltakuu kyi shu nine par lim mai kyaungg tait le tar ruupabayd mar ku hpyit lain maihu sabhawtuu!

MAR KU KOLAATHKANRASHI

= HCAR TAAN SAHCHCAR!
s ngya s nyya aalwan garutahcitebyaardatekyam ( aahtuu s hpyint a hkanyakwee 14) hpaat shin sain lololarrlarr sarr relleat tansiut laatmhaat ko hkan sawsuu maisuumaso aapyinnaahtaan bhurarrsahkain k aapyitpayy mai ko satihtarr mi par lain maal . shoetrartwin bhurarrsahkain k aamyarrsone saatsaat ruupabayd suuthoet aapawmhar aatainnaakyaut de aamhaataasarr shipartaal suu tait u aapyitpayy m lain mai mahote, suuk ( aahkyahoet puupaungg kyaanhcaimhu seaore samarr tha sainpayy kaeshoet) masilite r de tansiut laatmhaat ko hkan sawsuu taithcone tait u ko aapyitpayy mai! aasopar puggol tansiut laatmhaat ko laathkan lololarrlarr, KNOWINGLY hphoet shipartaal .

darpaymaae lololarrlarr nae si lyet suu shoetmahote suumeatkohkandhar ( suuthoetrae laat yaar laat taw pawtwin shoetmahote suuthoeteat n hpuu paw hpyithcay) aapaw htarrshi r maeet sarr relleat aamhaataasarr bhurarr sahkangya s nyya s an kyin shoet titerite swarr par lain mai hkwin pyu suu maisuumaso! aellde aahcarr suuthoetrae hpaansainnshin nar hkan eat, suuthoet aahcarr hcar t nya s nar hkan hkyinnko hkanr lim mai! suuthoet k aanhaitsarraaatwat ( sammarkyamhcar ko nhait u hcalone amp & EXB bharsar aatwatbyaar 13:16 kyi par) suuthoetrae sahchcar nhaint hcar taan suuthoetrae sahchcar shi mhu, marrnaat a paung hkan hkyinnko hkanr lim mai! dar lu pya sawsuuthoetko sternly bhurarrsahkain k aapyitpayy hkanr lim mai! nhaint saatsay nhait u ( shoetmahote paraw hp kya myarr) shi lain mai m sar a bhhoet htosuuthoetsai sarrrell ( shoetmahote shu a rotehtu) kokoe kha yya shoetmahutya suueat aamhaataasarr hkanyuu hphoet m suuthoetko pyawwpya suu karr, ko aapyitko m hpone r lim mai, darpaymae, kaunggkainbhone mha larsaw kaunggkain tamaan sailaee lawke sarr thoet ngar panyaatmai darkyount (: 9 byaardatekyam 14) lotehphoet m!


TIRAHCSARANEAT NAME?
dar kyount sarr relleat narmataw karr a bhaalshoetnaee i rwae karr, a sone aahkyane k ninenganrayyhkaunggsaung sawsuu hpyit lain mainaee suu sai kyawantaw sayhkyaar bhhoet si t hcya hku a rar hpyiteat sawsuu maisai karr, mimi nar m tyaww eataakhkarar 666 aahti htaeet par lim mai! shoetsawmaisuumaso Roman htaat pokaungg tae narmataw ko m hcain hcarr ninesalell

pahtam u hcwar aapaunggthoet eat, "Roman" gari bharsarhcakarrmhar "LATEINOS" aahpyit bharsarpyan htarrsaw nineparsai . ( dhamm sait kyam eat aamyarrsone muul k gari- aaparaawain byaardatekyam hcarhcaung rayysarrhkaesaw kyawwng shoetsaw a bhaal kyount naee gari bharsarhcakarrko sone) . gari bharsarhcakarrmhar "L" aarayaatwatpaungg 30 kokohcarrpyu "A" 1 hpyitpartaal "hu T k" 300 hpyitpartaal "hu E ko" 5 hpyitparsai, " ngar" 10 hpyitpartaal "hu N ko" "" ao "70 hpyitpartaal, 50 hpyitpyee, S "ko 200. (+ 200 30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70) suuthoetkotaat Add nhang sainthoet a bh yya shoet r kya bhuusalell 666!

suueat nar m hpyitshin taee aatwat a rar sonehku ko kohcarrpyu maallhoet aahpyitdutiyaa "Roman" k Trinity aayuuward saintuu hpyit lain mai . dar kyount de a sone aahkyane k ninenganrayy hkaunggsaungeat narmataw ko hpyit lain maal, darpaymaae laee raw m aainparyaraahpyit Romans ( kaatsalait) hkaraityaran bhurarrkyaungg ko kohcarrpyu maallhoet m sar .

SATIPAYYHKYET!
a bhaalsuu myaha m nayparhcay sain aanargaat a bhaalshoet pyumai aararko, bhaaltotmha ( samyaha saw hcakarr thoetko so aahkyayaanayaar!) ( tanaee aan ti hkarait) shoetmahote mimi a rotehtu sarr relleat tansiut laatmhaat ko laathkanrashi shoetmahote htosuuko pyaut wautkoekwal !!!

" hkyit sarr thoet, k noutsone narrehpyiteat s ngya sanyya ... aan ti hkarait kyawlar ... aapyit tararr eat hto luu kyarr r kya pyeaahpyit ... bhurarr huu. hkawwaw kyaungg aarrlone shoetmahote k aahtaattwin mimi ko mimi s an kyin hkyinn nhaint hkyaee myahaout suu a hpyetseehkyinn eatsarr ko koekwal sainhaint ... suu k pain htine lainmai bhurarrsahkaineat bimarantaw " hu suu k mimi ko mimi bhurarr s hk ng kyaungghuso (1 yawhaan 2:18 NKJ; 2 saat 2 . 3-4 NKJ; 2 saat 2: 4 NLT . ) .

" htoaahkar suu k suueat aamai, tell taw, mogh kaunggkain naysaw saw suuthoetaarr kaerae hphoet, bhurarr sahkangya s nyya s an kyin hcawkarrmhu mimi hkantwin ko hpw in lhait . htoshoet san shinn suu aahcait [ hcahcyamhanyasaw hk r hcya yar] lotehphoetnae [ saimpite rayy] kyawlwhar hphoet shuko mha suuthoetko hkwin pyu payyhkaesai . hto a hkwin aarnar tamyoe, shar, aamyoe a kyaw payy sanarr tyaww muu hkae s nyya . htoaahkar myay kyee pawmhar nayrar hkya sawsuu aapaunggthoet sai a bhaal suueat aamaimyarr ko bhaw aasaat tar eathcaraote rayyhtarr lyet shieat r kya pye mahote shuko koekwal lainmai ... "(byaar 13 6-8 NKJ) .

" maisuumaso sarr rell ko koekwal nayshin [ tanaee, aan ti hkarait] nhaint suueat rotetuko [ tanaee, mimi a rotehtu], shu n hpuu pawtwin shoetmahote mimi laat ko aapaw suueat tansiut laatmhaat ko hkan suu sai mimi ko mimi laee shu myet hkwat ko shoet hkwanaarr nhang pyany hcone swann laungg saw bhurarrsahkaineat a myet taweat hc pyit rai ko m sout r kya lim mai . hto mainn sai tanaee, [ san shinn saw kaunggkain tamaan myarreat shaemhaouttwin nhang soe s ngaal eat shae taw mee nhaint kanya nhaint aatuu nyhain sell hkyinnko hkanr limmai y shayu s nyya hk r hcya] . nhaint (: 9-11 NKJ byaar 14) " suuthoet nyhain sell hkyinn eat meehkoe sai kambhar aasaatsaat taat, suuthoetsai a bhaalsuu myaha m kyawin saw a rar naeny ny shisai, sarr rell nhaint suueat rotetu ko koekwal suu a, sawsuu sai mimi nar m tansiut laatmhaat ko laathkanrashi partaal .

sarr relleat tansiut laatmhaat ko rai mhaat po sihkyintaalsorain " byaar a s kya shngya lar" hpaatnhaint " aasopar aan tihkarait & aasoparnoutsone 7 nhait . " de hcaraotetwayko mhar aahkamae r shinine par kyaayyjuupyupyee: www.TheBibleComesAlive.com

myanmar (burmese) = myanmar ( bamar) 


https://translate.google.com: sain saineat bharsarhcakarr ngar saunggparrmyarr shoetmahote hcaraotetway m so hpaatshu lo par shin ko koaoutpar link ko click lote par . de link aaingaliut htanmha saineat bharsarhcakarr ngar aarayyaasarr a pawngya thoet s bharsarpyanso lain maal . shoetsaw htoshoetsar 1 hcarmyetnhar taitkyaain bharsarpyanso nine par .


— Other Books & Articles in Your Language —


If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.